سورۀ انشقاق

﴿ٱنشَقَّت «شکافته شود».

﴿أَذِنَتۡ «گوش دهد، تسلیم شود».

﴿حُقَّتۡ «سزاواراست».

﴿مُدَّتۡ «گسترده شود، هموارگردد».

﴿تَخَلَّتۡ «تهی گردد، خالی شد».

﴿كَادِحٌ «تلاشگر، رنجبر».

﴿كَدۡحٗا «رنجی، تلاشی سخت».

﴿لَّن يَحُورَ «هرگزباز نخواهد گشت، هرگز باز نگردد».

﴿ٱلشَّفَقِ «شفق، سرخی کنار آسمان بعداز غروب آفتاب».

﴿وَسَق «فرا گرفت، فرو می‌پوشد».

﴿ٱتَّسَقَ «کامل شود، تمام شود».

﴿يُوعُونَ «نگاه می‌دارند، در دل پنهان می‌دارند».