سورۀ مطففین

﴿لۡمُطَفِّفِينَ «کم فروشان، کاهندگان».

﴿ٱكۡتَالُواْ «پیمانه می‌کنند، می‌پیمایند».

﴿يَسۡتَوۡفُونَ «کامل می‌گیرند، تمام و کمال اندازه می‌گیرند».

﴿كَالُو «پیمودنده پیمانه یاوزن کنند».

﴿يُخۡسِرُونَ «می‌کاهند، کم می‌دهند».

﴿مَّرۡقُومٞ «نوشته شده».

﴿رَانَ «زنگاربسته است، زنگ زده است».

﴿مَحۡجُوبُونَ «محروم هستند، محجوب اند».

﴿رَّحِيقٖ «شراب خالص، شراب ناب».

﴿مَّخۡتُومٍ «مهرشده».

﴿خِتَٰم «مهر، دربند».

﴿مِسۡكٞۚ «مشک».

﴿ٱلۡمُتَنَٰفِسُونَ «رقابت کنندگان، مسابقه دهندگان».

﴿تَسۡنِيمٍ «تسنیم، اسم چشمه ای دربهشت است».

﴿يَتَغَامَزُونَ «باچشم وابروبهم اشاره می‌کردند».

﴿فَكِهِينَ «شادمان، خندان».

﴿هَلۡ «آیا».

﴿ثُوِّبَ «پاداش دادهشده اند».؟