سورۀ انفطار

﴿ٱنتَثَرَتۡ «پراکنده شوند، فروریزند».

﴿فُجِّرَتۡ «شکافته شود، به هم آمیزند، روان گردند».

﴿بُعۡثِرَتۡ «زیروروشوند».