سورۀ تکویر

﴿كُوِّرَتۡ «درهم پیچیده شود».

﴿ٱنكَدَرَتۡ «بی نورشوند، تیره شوند».

﴿ٱلۡعِشَارُ «ماده شتران باردار».

﴿عُطِّلَتۡ «رهاکرده شوند».

﴿حُشِرَتۡ «گردآورنده شوند».

﴿سُجِّرَتۡ «افروخته شوند».

﴿زُوِّجَتۡ «قرین شوند، جفت کرده شوند».

﴿ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ «(دختر)زنده به گورشده».

﴿كُشِطَتۡ «پوست کنده شود، برکنده شود».

﴿ٱلۡخُنَّسِ «واپس روندگان، ستارگانی که بازمی‌گردند».

﴿ٱلۡجَوَارِ «روندگان».

﴿ٱلۡكُنَّسِ «پنهان شدگان».

﴿عَسۡعَسَ «(تاریکی اش)پشت کند».

﴿تَنَفَّسَ «نفس کشید، بدمد».

﴿مَكِينٖ «دارای مکانت ومنزلت والایی».

﴿مُّطَاعٖ «اطاعت شونده، فرمانروا».

﴿ثَمَّ «آنجا».

﴿بِضَنِينٖ «بخیل».