سورۀ مرسلات

﴿ٱلۡمُرۡسَلَٰتِ «(فرشتگان)فروفرستاده شده».

﴿عُرۡفٗا «پی درپی، خیروخوبی».

﴿عَصۡفٗا «به شدت، تندوزیدن».

﴿فَرۡقٗا «جداکردنی».

﴿ٱلۡمُلۡقِيَٰتِ «افکندگان، القاکنندگان، پیام رسانندگان».

﴿طُمِسَتۡ «تیره و محو شود، بی‌نور گردد».

﴿فُرِجَتۡ «شکافته شود».

﴿نُسِفَتۡ «از جاکنده شود، پراکنده گردد».

﴿أُقِّتَتۡ «تعیین وقت گردد».

﴿أُجِّلَتۡ «به تأخیرافتاده است».

﴿فَاتًا «جمع کننده، جایگاه تجمع».

﴿شَٰمِخَٰتٖ «جمع شامخ، بلند، استوار، سربه فلک کشیده».

﴿فُرَاتٗا «شیرین، گوارا».

﴿ٱنطَلِقُوٓاْ «بروید».﴿ثَلَٰثِ شُعَبٖ «سه شاخه».

﴿لَّا ظَلِيلٖ «نه سایه افکن، نه سایه دار».

﴿ٱللَّهَبِ «شعله‌های آتش، گرمی آتش».

﴿تَرۡمِي «پرتاب می‌کند».

﴿شَرَر «جمع شراره، آتش پاره، شراره».

﴿جِمَٰلَتٞ «جمع جمل، شتران».

﴿صُفۡرٞ «جمع اصفر، زردرنگ».

جزء سیهم