سورۀ نوح

﴿أَصَرُّواْ «اسرارکردند، پافشاری».

﴿وَقَارٗا «عظمت، شکوه».

﴿أَطۡوَارًا «مراحل گوناگون».

﴿بِسَاطٗا «گسترده».

﴿وَدّٗا «ود، نام بت».

﴿سُوَاعٗا «سواع، نام بت».

﴿يَغُوثَ «یغوث، نام بت».

﴿يَعُوقَ «یعوق، نام بت».

﴿نَسۡرٗا «نسر، نام بت(پنج بتی بودندکه آنهاراپرستش می‌کردند)».

﴿دَيَّارًا «کسی را».

﴿تَبَارَ «هلاکت، نابودی».

ج