سورۀ تغابن

﴿يَوۡمِ ٱلۡجَمۡعِۖ «روزگردهمایی، جمع شدن».

﴿يَوۡمُ ٱلتَّغَابُنِۗ «مغبونی، زیانمندی».