سورۀ صف

﴿مَقۡتًا «خشم».

﴿بُنۡيَٰنٞ «بنیان، ساختمان».

﴿مَّرۡصُوصٞ «آهنین، صف بسته».