سورۀ مجادله

﴿تَشۡتَكِيٓ «شکایت می‌برد».

﴿تَحَاوُر «گفتگو».

﴿يُظَٰهِرُونَ «ظهارمی‌کنند».

﴿ٱلَّٰٓـِٔي «آنان که».

﴿يَتَمَآسَّا «به هم نزدیک شوند، آمیزش جنسی انجام دهند».

﴿شَهۡرَيۡنِ «دوماه».

﴿مُتَتَابِعَيۡنِ «پی درپی».

﴿سِتِّين «شصت».

﴿يُحَآدُّونَ «دشمنی می‌کنند».

﴿كُبِتُواْ «خواروذلیل می‌شوند».

﴿كُبِتَ «خواروذلیل شدند».

﴿أَحۡصَ «شمارش کرد».

﴿مَعۡصِيَتِ «نافرمانی».

﴿حَيَّو «تحیت گویند، سلام می‌کنند».

﴿تَفَسَّحُواْ «جابازکنید».

﴿فۡسَح «بازکردن، گشودن».

﴿ٱنشُزُواْ «برخیزید».

﴿جُنَّةٗ «سپر».

﴿ٱسۡتَحۡوَذَ «چیره شد».

﴿ٱلۡأَذَلِّينَ «سرافکندگان، خوارترین افراد».

﴿يُوَآدُّونَ «دوستی کنند».