سورۀ ذاریات

﴿ٱلذَّٰرِيَٰتِ «پاشندگان، بادهای که(خاک را)می‌پراکند».

﴿ذَرۡوٗا «پاشیدنی، پراکندن».

﴿وِقۡرٗا «بارسنگین».

﴿فَٱلۡجَٰرِيَٰتِ «روندگان، کشتیها».

﴿ٱلۡمُقَسِّمَٰتِ «بخش کنندگان، تقسیم کنندگان».

﴿ٱلۡحُبُكِ «راهها، تودرتو».

﴿يُؤۡفَكُ «دورنگه داشته می‌شود».

﴿ٱلۡخَرَّٰصُونَ «دروغ گویان».

﴿سَاهُونَ «غفلت کنندگان، بی‌خبران».

﴿يُفۡتَنُونَ «گداخته می‌شوند، عذاب می‌گردند، آزموده شوند».

﴿يَهۡجَعُونَ «می‌خوابیدند».

﴿صَرَّةٖ «فریاد».

﴿صَكَّتۡ «زد، سیلی زد».

جزءبیست وهفتم

﴿رَكۡن «قدرت، لشکر، ارکان حکومت».

﴿ذَنُوبٗا «بهره».