سورۀ قاف

﴿رَجۡعُۢ «بازگشت».

﴿مَّرِيجٍ «سرگردان، پریشان، آشفته».

﴿فُرُوجٖ «شکاف‌ها».

﴿بَاسِقَٰتٖ «بلند قامت».

﴿نَّضِيدٞ «برهم چیده، به هم پیوسته».

﴿عَيِينَا «ناتوان بوده ایم، عاجز ماندیم».

﴿حَبۡلِ ٱلۡوَرِيدِ «شاهرگ گردن».

﴿يَتَلَقَّى «فرا می‌گیرند».

﴿ٱلۡمُتَلَقِّيَانِ «دو( فرشته)فراگیرنده».

﴿قَعِيدٞ «نشسته».

﴿عَتِيدٞ «آماده، حاضر».

﴿عَنِيدٖ « سرکش».

﴿مَّنَّاعٖ «بسیار باز دارنده».

﴿مُعۡتَدٖ «تجاوز گر».

﴿مُّرِيبٍ «شکاک».

﴿سَكۡرَةُ «سختی، سکرات».

﴿تَحِيدُ «گریزان، می‌گریختی».

﴿سَآئِقٞ «سوق دهنده».

﴿غِطَآءَ «پرده».

﴿هَلِ ٱمۡتَلَأۡتِ «آیاپر شده‌ای»؟!.

﴿مَّزِيدٖ «افزون».

﴿نَقَّبُواْ «جستجو کردند، کاویدند».

﴿مَّحِيصٍ «گریزگاه».

﴿سِرَاعٗاۚ «شتابان».