سورۀ حجرات

﴿لَا تُقَدِّمُواْ «پیش دستی نکنید».

﴿يَغُضُّونَ «پایین می‌آورند».

﴿ٱمۡتَحَنَ «آزموده است، خالص گردانیده».

﴿ٱلۡحُجُرَٰتِ «جمع حجره، حجره‌ها، اتاقها».

﴿حَبَّبَ «محبوب ودوست داشتنی گرداند».

﴿كَرَّهَ «ناپسند گرداند».

﴿تَفِيٓءَ «بازگردد».

﴿لَا تَلۡمِزُوٓاْ «عیبجوئی نکنید، نکوهش نکنید».

﴿لَا تَنَابَزُواْ «بالقب زشت نخوانید، یکدیگر را به القاب زشت وناپسند ملقب نکنید».

﴿لَا تَجَسَّسُواْ «تجسس نکنید، کنجکاوی نکنید».

﴿لَا يَغۡتَب «غیبت نکند».

﴿لَا يَلۡتَ «نمی‌کاهد، نکاهد».

﴿يَمُنُّونَ «منت می‌گذارند».