سورۀ یاسین

﴿مُّقۡمَحُونَ «سربالانگاه داشتگان».

﴿ءَاثَٰرَ «آثار، چیزهای به جای گزارده شده».

﴿أَحۡصَيۡنَٰ «شمار کرده ایم».

﴿إِمَامٖ مُّبِينٖ «کتاب روشنگر(لوح محفوظ)».

﴿عَزَّزۡنَا «تقویت کردیم».

جزء بیست وسوم

﴿لَا يُنقِذُونِ «نجات نخواهدداد، رها نمی‌سازند».

﴿لَّدَيۡنَا «نزد ما».

﴿نَسۡلَخُ «برمی‌کشیم، برکنیم».

﴿مُّظۡلِمُونَ «به تاریکی افتادگان، درتاریکی فرو می‌روند».

﴿تَقۡدِيرُ «اندازه گیری، تقدیر».

﴿عَادَ «باز گردد».

﴿ٱلۡعُرۡجُونِ «شاخۀ خرما».

﴿ٱلۡقَدِيمِ «کهنه، خشک».

﴿يَسۡبَحُونَ «شناورند، سیر می‌کنند».

﴿صَرِيخَ «فریاد رسى».

﴿يَخِصِّمُونَ «باهم ستیزه کنان، سرگرم».جدال(ودشمنی)هستند».

﴿تَوۡصِيَة «وصیتی».

﴿ٱلۡأَجۡدَاثِ «قبرها».

﴿يَنسِلُونَ «بشتابند، شتابان بروند».

﴿مَّرۡقَد «خوابگاه».

﴿فِي شُغُلٖ «درکاری، سرگرم شادمانی».

﴿فَٰكِهُونَ «خوشحالند، شادمان هستند».

﴿فَٰكِهَةٞ «میوه».

﴿ٱمۡتَٰزُواْ «جداشوید».

﴿جِبِلّٗا «گروه».

﴿ٱصۡلَوۡ «درآیید».

﴿طَمَس «محو(نابود)کرد».

﴿مَسَخۡنَٰ «مسخ می‌کردیم، میخ کوب می‌کردیم، دگرگون وتبدیلی».

﴿نُنَكِّسۡ «دگرگون کنیم، واژگون کنیم».

﴿مَا يَنۢبَغِي «شایسته نیست».

﴿ذَلَّلۡنَٰ «رام کردیم».

﴿رَكُوب «وسیله سواری».

﴿رَمِيمٞ «پوسیده».

﴿ٱلۡأَخۡضَرِ «سبز».

﴿تُوقِدُونَ «(آتش) می‌افروزید».