سورۀ سجده

﴿وُكِّلَ «گماشته شده است».

﴿تَتَجَافَىٰ «دور می‌شود».

﴿نَسُوقُ «می‌رانیم».