سورۀ روم

﴿غُلِبَتِ «مغلوب شدند».

﴿أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ «نزدیکترین سرزمین».

﴿سَيَغۡلِبُونَ «به زودی غالب خواهندشد».

﴿أَثَارُواْ «زیروروکردند، دگرگونی به وجودآوردند».

﴿عَمَرُوه «آبادکردند».

﴿رَوۡضَةٖ‌ «باغ سرسبز، بهشت».

﴿يُحۡبَرُونَ «شادمان و مسرور می‌گردند».

﴿تُمۡسُونَ «شام می‌کنید».

﴿تُظۡهِرُونَ «ظهر می‌کنید».

﴿تَنتَشِرُونَ «پراکنده گشتید».

﴿أَهۡوَنُ «آسان‌تر».

﴿مُنِيبِينَ «توبه کنندگان، رجوع کنندگان، برگشته».

﴿رِّبٗا «سود، ربا».

﴿يَرۡبُوَاْ «فزونی یابد».

﴿لَا يَرۡبُواْ «فزونی نخواهد یافت».

﴿يَصَّدَّعُونَ «متفرق شوند».

﴿يَمۡهَدُونَ «آماده می‌سازند».

﴿تُثِيرُ «برانگیزد، به حرکت درآورد».

﴿مُصۡفَرّٗا «زردرنگ، پژمرده شده».

﴿ضَعۡفٖ «ناتوانی، ضعف».

﴿شَيۡبَةٗۚ «پیری».

﴿لَا يَسۡتَخِفَّن «سبکسرنگردانند».