سورۀ عنکبوت

﴿لَأٓتٖ «خواهدآمد».

﴿أُوذِيَ «اذیت وآزار شد».

﴿يُنشِئُ «آغاز می‌کند، پدید می‌آور د».

﴿تُقۡلَبُونَ «بازگردانیده می‌شود».

﴿حَرِّقُو «بسوزانید».

﴿نَادِي «محافل، مجلس».

﴿سِيٓءَ «اندوهگین شد، ناراحت گردید».

﴿ذَرۡعٗا «دل تنگ شد، تاب وتوان شد».

﴿ٱلرَّجۡفَةُ «زلزله».

﴿مُسۡتَبۡصِرِينَ «بینابودند، بینایان».

﴿ٱلصَّيۡحَةُ «بانگ مرگبار».

﴿أَوۡهَنَ «سست ترین».

جزءبیست ویکم

﴿تَنۡهَىٰ «بازمی‌دارد».

﴿لَا تَخُط «نمی‌نوشتی».

﴿ذَآئِقَةُ «چشنده».

﴿يُتَخَطَّفُ «ربوده می‌گردند».