مشخصات کتاب

ترجمه‌ی لغات قرآن کریم

بر حسب ترتیب سوره‌های قرآن
گرد آورنده:

أم خزیمه بنت عبد الحمید الشافعی


مراجعه وتصحیح:

دکتر حسین تاجی گله داری