علم و فضل سلطان

سلطان / عالم، فاضل و نسب‌شناس بود، قاضی ابن شداد می‌گوید:

«سلطان / حافظ نسب‌ها و وقایع عرب‌ها بود، و علاوه بر این که به تاریخ و احوال آنان آگاهی داشت نسب‌های اسب‌های‌شان را نیز می‌شناخت، به عجائب، نوادر و شگفتی‌های دنیا علم داشت، از وی مطالبی استفاده می‌کردند که از دیگران ممکن نبود» [۶۰].

«برخی از تاریخ‌نگاران نوشته‌اند که ایشان کتاب «حماسه» ابی تمام را کاملاً از برداشت» [۶۱] «این پول» از اوایل زندگی سلطان چنین می‌گوید:

«طبعاً به علوم دینی متمایل بود، از علمای معاصر خود حدیث می‌شنید و در باره‌ی دلایل و راویان تحقیق می‌نمود و در مسایل فقه و تفسیر بحث می‌کرد، و علاوه بر این می‌کوشید که مذهب اهل سنت و جماعت را به حجت‌های قاطع و دلایل قومی و ثابت مؤید کند» [۶۲].

[۶۰] مرجع سابق. [۶۱] البدایه والنهایه، ابن کثیر، ج ۱۳، ص ۵. [۶۲] السلطان صلاح الدین، ص ۲۶۲.