جهانگردی و ارتباط با دنیای اسلام

ندوی / پیوسته کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی و تحقیقی کشورهای اسلامی و ممالک غربی شرکت می‌کرد و به منظور رساندن پیام اسلام به جهانیان به اکثر کشورهای گیتی مسافرت می‌نمود، و در بسیاری از نهضت‌های مردمی و جنبش‌ها و ارگان‌های دینی نقش فعال و در شکلگیری تداوم و ادامه‌ی حرکت آنان سهم به سزائی داشته است، ندوی/ بسیار مشتاق آن بود که جهان اسلام رهبری دنیا را به عهده گیرد و از پیروی کورکورانه و تقلید از بیگانگان اجتناب ورزد، به ویژه به سرزمین حجاز و جزیرة العرب توجه خاصی مبذول می‌داشت و همواره با سران عرب در تماس بوده و به وسیله‌ی نامه‌های اندرزگونه و ملاقات‌های متعدد آن‌ها را به پیاده‌کردن نظام و احکام اسلام در سرزمین‌های خود سفارش می‌کرد. ندوی / به منظور بیداری مسلمین و رساندن پیام اسلام به جهانیان مسافرت‌های متعددی به کشورهای مختلف دنیا، از جمله اروپا و امریکا داشت، او همواره از قبول و احراز پست‌های دولتی اجتناب می‌نمود، ولی مسئولیت‌های مذهبی و اجتماعی فراوانی را به عهده داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- عضو دایم و معاون شورای هیأت مؤسسان «رابطة العالم الإسلامی» مکه معظمه.

۲- عضو شورانی عالی دانشگاه اسلامی مدینه منوره.

۳- عضو کنفرانس اسلامی قدس.

۴- عضو کمیته اجرائی کنفرانس اسلامی بیروت.

۵- مدیرکل مجمع علمی اسلامی «ندوة العلماء» لکنو، هند.

۶- سرپرست دانشگاه دارالعلوم ندوة العلماء لکنو.

٧- عضو هیأت مؤسسان شورای عالی، جهانی دعوت اسلامی، قاهره.

۸- موسس و مسئول مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد، انگلستان.

٩- عضو مجلس انتظامی مرکز پژوهش‌های اسلامی، ژنو.

۱۰- رئیس بنیاد جهانی پژوهش‌های اسلامی، قاهره – مصر.

۱۱- عضو شورای عالی امور دینی وزارت اوقاف، قاهره – مصر.

۱۲- عضو مجمع علمی و آکادمی عربی، دمشق – سوریه.

۱۳- عضو شورای دانشگاه دارالعلوم دیوبند – هند.

۱۴- عضو شورای اجرائی «دارالمصنفین» اعظم گره – هند.

۱۵- عضو دائرة المعارف عثمانی حیدرآباد – هند.

۱۶- استاد (میهمان یا دعوتی سابق) دانشگاه‌های مدینه منوره و دمشق.

۱٧- مدیر و مؤسس نهضت پیام انسانیت – هند.

۱۸- عضو مجمع فقهی حجاز مقدس.

۱٩- عضو شورای عالی جهانی مساجد.

۲۰- عضو فدراسیون دانشگاه‌های اسلامی حجاز.

۲۱- مؤسس و رئیس بنیاد جهان ادبیات اسلامی – ریاض.

۲۲- عضو فرهنگستان زبان عرب، دمشق، قاهره و اردن.

۲۳- عضو موسسه علمی و تحقیقی «آل البیت» اردن.

۲۴- رئیس سازمان دفاع از هویت اسلامی مسلمین – هند.

۲۵- عضو شورای عالی دانشگاه بین المللی اسلام آباد – پاکستان.

۲۶- مؤسسه جمعیت تبشیر و جذب هندوها و غیر مسلمین به اسلام.

۲٧- رئیس سازمان آموزش دینی ولایت اتراپرادیش – هند.