جنگ بلگراد

زمان: محرم ۱۱۰۲ ه- ۷ اکتبر ۱۶۹۰ میلادی

سلطان سلیمان قانونی آخرین فرمانروای عهد شکوه و اقتدار عثمانی به شمار می‌رود. در زمان وی بلگراد [۱] که قلب شبه جزیره بالکان و پایتخت صرب‌ها که سرسخت ترین دشمانان اسلام بودند، محسوب می‌شد، فتح شد. پس از سلطان سلیمان کسانی که به تاج و تخت حکومت عثمانی رسیدند، اقتدار او را نداشتند و به تدریج دولت عثمانی در سراشیبی انحطاط و سقوط افتاد و بسیاری از متصرفات خود در اروپا را از دست داد. از جمله بلگراد که در سال ۱۰۹۹ ه ق به همراه چند شهر مهم دیگر بالکان در عهد سلطان سلیمان دوم به دست اطریشی‌ها افتاد.

در این دوران خداوند حکیم مردی قدرتمند و شایسته را به حکومت عثمانی عنایت کرد. این مرد، صدر اعظم مشهور عثمانی «مصطفی بن محمد کوپریللی» پسر وزیر بزرگ «محمد کوپر یللی» بود که در کفایت نظیر پدرش بود. وی توانست بار دیگر غلبه و برتری عثمانی در جبهه اروپا را تجدید کند. کوپریلی توانست قوای روسیه را در بالکان شکست دهد و نیروهای اطریشی رااز شمال رومانی براند. ستاره اقبال عثمانی‌ها همچنان می‌درخشید و با فتح بلگراد پیروزی‌های درخشان آن‌ها کامل گردید. بعد از جنگی هولناک به تاریخ ۴ محرم سال ۱۱۰۲ ه ق بلگراد مجددا فتح و اطریشی‌ها از آنجا رانده شدند. قابل ذکر است که این وزیر بزرگ در جنگ‌های خود بر ضد دشمنان اسلام در اواخر همین سال ۱۱۰۲ ه به شهادت رسید.

مترجم: ابویحیی

مصدر: سایت نوار اسلام

IslamTape.Com