فصل:

اما حدیث فضاله ابن عبید كه می¬گفت: خداوندا! رضای تو را بعد از قضا [و قدری كه برا من مقدر می¬فرمایی] می¬خواهم و [همچنین] راحتی زندگی بعد از مرگ و لذت نگریستن به وجهت و شوق دیدارت، در حالیكه سختی و فتنه¬ی گمراه كننده‌ای [در آنها وجود] نداشته باشد [۱۰۳].

[۱۰۳] طبرانی در المعجم الكبیر: (۱۸/۳۱۹)، و الزبیدی در اتحاف السادة المتقین: (۵/۷۶) و (۹/۶۰۴)، و العراقی در المغنی عم حمل الاسفار: (۱/۳۲۱) و (۴/۳۱۵).