مشخصات کتاب

بزرگ‌ترین نعمت بهشت
(رؤیت خداوند)
تأليف:

امام بن قیم جوزیه /
۶۹۱-۷۵۱ ﻫ. ق


ترجمه:

ابوعمر تهرانی