مشخصات کتاب

ابوذر زبان تلخ حق
تأليف:

محمد جلال کشک


مترجم:

نور محمد جمعه