جوانان صحابهش

دو نفر از شهدای غزوۀ احد سمره ابن جندب و رافع ابن خدیج بودند همان دو نوجوانی بودند که هر کدام آنان پانزده سال بیشتر عمر نداشتند، آری این همان دو نوجوانی بودند که با اصرار و در نتیجۀ بردن شرط کشتی، پیامبر ص به آنان اجازۀ شرکت در جنگ را عنایت فرمود!

بنابر این دین اسلام با خون اینگونه صحابه مؤمن و فداکار مانند این نوجوانان و امثال آن‌ها بدست ما رسید است، آن‌ها وقتشان را صرف لهو و لعب و بازی و تفریح نمی‌کردند، بلکه پدران مؤمن و با احساس‌شان آن‌ها را درست تربیت کرده بودند، و ثمرۀ تربیت درستشان را حاصل کردند.

شایسته است بپرسیم که امروز پیران و جوانان ما برای این دین چه کار کردند؟ امروز انگیزۀ جوانان ما چیست؟ چه آرمانی در سر می‌پرورانند؟ هم و غم‌شان چیست؟ به آینده چگونه می‌نگرند؟ تعلق و وابستگی‌شان به چیست؟!

همه می‌دانیم! پس سعی‌کنید که از رفقای سوء و دوستان بد بپرهیزید که اینگونه دوستان در سخترین و دشوارترین شرایط که شما به آن‌ها نیاز داشته باشید شما را تنها خواهند گذاشت، اینگونه دوستان و یاران تا وقتی که پول و نعمت و آسایش داشته باشید با شما هستند، اما در هنگام سختی و دشواری دشمن شما خواهند بود!!.

ملاحظه فرمودید! که منافقین در چه شرایط سخت و حساسی خود را از صف پیامبر گرامی ص و صحابه عزیزشانش کنار کشیدند و آن‌ها را تنها رها کردند، پس بکوشید دوستان نیک و صالحی پیدا کنید که در حضور و غیاب و در هر شرایطی از شما حمایت کنند، و همواره در پی نفع و مصلحت و خوشنامی شما باشند و هرگاه لازم بود مخلصانه در کنار شما باشند و از شما دفاع کنند.