خطر گناه

گناه است که عذاب الهی را دعوت می‌کند، در غزوۀ احد فقط یک گناه به ظاهر کوچک و یک نا فرمانی بود که سبب گردید ده‌ها صحابه و مجاهد قربانی گردند، و فقط یک گناه کوچک و یک لغزش بود که باعث شد آدم÷ از بهشت بیرون رانده شود!!.

گاهی یک گناه کوچک و به ظاهر معمولی می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد، زنی فقط بخاطر زندان کردن یک گربه به دوزخ رفت!!.

پس شما اگر میخواهید همیشه رستگار باشید طاعت و بندگی پروردگارتان را محکم بگیرید تا اینکه در سختی‌ها در نمانید، و مشکلات برای شما آسان گردد، و مبادا کارهایی انجام دهید که دستاویز دشمن قرار گیرد و از آنان به عنوان نیرو علیه شما استفاده کند.