پایان جنگ:

اینک جنگ پایان یافته بود و مشرکین صحنه را ترک کرده بودند، پیامبر ص به محل جنگ آمدند تا تلفات را بررسی کنند، وجود شهداء، صحنۀ تکان دهنده ای را ترسیم می‌کرد، بویژه اینکه شهداء با وضع فجیعی مثله شده بودند یعنی گوش و بینی و بعضی اعضای دیگر آنان بریده شده بود، لذا مردم از شهید شدن عدۀ زیادی از صحابه و مجاهدین آنهم با این وضع فجیع دچار ترس و رعب شده بودند.

حضرت ص بخصوص در جستجوی عموی عزیزشان حضرت حمزهس بودند،که ناگاه دیدند در وسط وادی به شکل هولناکی مثله شده است شکمش پاره، و گوش و بینی‌اش بریده شده بود، در آن میان تعدادی زخمی هم بودند که هنوز نفس می‌کشیدند، همه این جریانات در روز شنبه اتفاق افتاد.

بالآخره جنگ پایان یافت، تعداد شهداء بیش از هفتاد نفر و کشتگان مشرکین بیست و دو نفر بود، اما خوشا به سعادت مؤمنان که شهدای ما در بهشت و کشتگان دشمنان اسلام در دوزخ است.