خطبه دوم

الحمد لله على إحسانه والشكرله على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله ج.

أما بعد:

اى مسلمانان! بدانید که آخر این امت اصلاح پذیر نیست مگر به همان شیوه‌اى که اولش اصلاح شده بود، بنابراین آشنایى با تاریخ و سیرت و اخلاق اصحاب پیامبر ص که بهترین مخلوقات بعد از رسول خدا ص بودند راه را بروى مؤمنى که مى‌خواهد مطابق سیرت حضرت محمد ص زندگى کند مى‌گشاید و اخبار آنان دل‌ها را قوت مى‌بخشد و زندگى را رونق مى‌دهد، براستى که سیرت آنان الگویى است که باید بدان اقتدا کرد و مشعلى که در پى آن باید شتافت، این حق مسلم آن شمع‌هاى فروزان و رهبران جان برکف اسلام است، لذا باید همۀ آیندگان قدر و منـزلت آنان را بشناسند و بکوشند که راه و مسیرى را که آنان پیموده‌اند با عشق و اشتیاق در نوردند.

پس اى مسلمان! راستگویى پیشه کن تا از صدیقین بشمار آیى، و بخاطر رضاى خدا از مالت در راه خدا مصرف کن تا گناهانت بخشیده شود، و با مخلوقات نیکى کن که نیکى غم و افسردگى را مى‌زداید، چنانچه در راه خدا و اسلام به تو اذیت و آزارى رسید صبر کن که صبر شیوه صالحین است، به کسب حلال بسنده کن تا خداوند در مالت برکت بیندازد، از آنچه در دست دیگران است چشم برگیر تا با شخصیت‌ترین آنان باشى، به دنیا بى رغبت باش که دنیا نا خواسته به پایت خواهد افتاد، ایمان و یقینت را محکم کن تا در بهشت مقام بالا تری بیابى، علم بیاموز که وسیلۀ رستگارى است، همیشه براى خدا زندگى کن تا سعادتمندترین مخلوق خدا گردى، امانت‌دارى پیشه کن تا عاقبت نیکو ازآن تو باشد، درگفتار و کردارت همواره حمکت پیشه کن تا رأى تو سنگین و استوار باشد، هرچه مى‌توانى روزه و نماز بیشتر ذخیره کن و به مستمندان بیشتر کمک کن و بیماران را بیشتر عیادت کن و درپى جنازه بیشتر حرکت کن تا اینکه از درهاى مختلف بهشت فراخوانده شوى، بردبار باش و گذشت داشته باش تا اینکه مورد گذشت قرارگیرى، با اصحاب رسول الله ص محبت و احترام داشته باش که این محبت، نشانه محبت تو با پیامبر ص است، آن‌ها را دوست داشته باش تا با آنان حشر گردى.

آنچه برشمردیم صفات صدیقین بود، این صفات را در خود پیاده کن تا از صدیقین بشمار آیى، و رستگارگردی.

خداوند به همۀ‌مان توفیق عمل عنایت فرماید.