ذكر خداى ذو الجلال

از خدا بترسید و تقوا پیشه کنید، او را اطاعت کنید و از خشم و عذابش بترسید که گرفت خدا سخت و عذابش دردناک است و بدانید که هیچ عملى از اعمال شما بر پروردگار تان مخفى نمى‌ماند.