فرزندانش:

۱- امام سعود (متوفی ۱۲۲٩ ه‍. ق)

۲- عبدالله.

۳- عمر.