ورع عمر بن خطابس

به نقل از نافع – برای نخستین مهاجران مبلغ چهار هزار مستمری مقرر کرد، اما برای پسرش ابن عمر سیصد و پنجاه هزار قرار داد. به او گفتند او نیز از نخستین مهاجران است، چرا مبلغ کمتری برایش در نظر گرفتی؟ گفت: «به خاطر اینکه پدر و مادرش او را هجرت دادند، چون او بچه بود، هرگز مانند کسی نیست که خودش مهاجرت کرده باشد». [۴۶۶]

از ابن شهاب نقل است، ثعلبه ابن ابومالک گفت: عمر بن خطاب چند تکه پارچه را میان تعدادی از زنان مدینه تقسیم کرد، یک تکه‏ی مرغوب باقی ماند. برخی از اطرافیانش گفتند ای امیرالمؤمنین این تکه را به دختر رسول خدا که نزد تو است، بده- منظورشان ام کلثوم دختر حضرت علی و نوه‏ی پیامبر بود که عمر با او ازدواج کرده بود- عمر گفت: ام سلیط مستحق‏تر است- ام سلیط یکی از زنان انصار بود که با پیامبر بیعت کرده بود- عمر گفت او در روز نبرد احد برای ما مشک‏های آب می‏دوخت و آماده می‏کرد. [۴۶٧]

[۴۶۶] صحیح است: به روایت بخاری (۳٩۱۲) بخش المناقب، باب هجرة النبی و أصحابه. [۴۶٧] صحیح است: به روایت بخاری (۴۰٧۱) بخش المغازی، باب ذکر ام سلیط.