ورع

در مسیر پرفراز و نشیب مطالعه و بررسی رفتارها، کنش‌ها و اعمال دل از مقوله‏ها، موضوع‌ها و مباحث زیاد و مهمی یاد شد که دردل می‌گذرد و آن را تحت تأثیرخود قرار می‏دهد. از یک رویی و اخلاص سخن به میان آمد، بیم و امید، خشنودی و شکیبایی و شکرگزاری مورد بحث و کنکاش قرار گرفت، اندیشه و تفکر، توکل ، محبت، محاسبه‏ی نفس وتقوی که جایگاه و صحنه‏ی پدیدار شدن این خصوصیت‌ها دل است، از نظرتان گذشت و اکنون در آخرین پرده از کشن‌های مربوط به دل در این پژوهش از ورع سخن می‌رود.