انواع محاسبه‏ی نفس

محاسبه‏ی نفس– چنانکه ابن قیم گفته است- دوگونه است، یکی پیش از عمل و دیگری پس از آن صورت می‌گیرد.