توکل

توکل به خداوند مقامی بزرگ و بسیار اثربخش است و یکی از بزرگترین لوازم ایمان به شمار می‏آید. بهترین کارها و عبادت‌های نزدیک کننده به خداوند رحمان ووالاترین مقام‌های توحید خداست همه چیز با توکل بر خدا و طلب یاری از او حاصل می‌شود.

منزلت توکل مقدم برانابت است، زیرا انسان برای رسیدن به مقصودش توکل می‏کند، بنابراین توکل وسیله و انابت، هدف است.