شکر و اهمیت آن

دست یافته‏اند. بر دو بال شکیبایی و شکر به سوی بهشت‌های جاوید پر گرفته‏اند. و این البته فضل خداوند است که آن را به هر که بخواهد می‏دهد و او دارای فضل زیادی است.شکر بهترین مایه‏ی زندگی خوشبختان است، آن‌ها از نردبان شکر به بالاترین منازل

به لحاظ اینکه ایمان دو بخش است: بخشی ازآن شکیبایی و بخش دیگر شکر، برای کسی که خویشتن را پند می‏دهد و دوستدار رهایی و خوشبختی خود است، شایسته وحق است که این دو اصل بزرگ را در کانون توجه خود قرار دهد و از این دو راه مقصد کج نشود، و پیشروی به سوی دوست حقیقی را در بینابین این دو جاده بداند، تا خدا روز رستاخیز او را در میان بهترین گروه قرار دهد.