ابوقلابه و نپذیرفتن امر قضاوت

ابوقلابه از آن کسانی بود که هم از ناحیه‏ی جسمی و هم از جنبه‏ی دینی مورد آزمایش الهی قرار گرفت. از او خواستند منصب قضاوت را به عهده بگیرد. اما او به شام گریخت. که در عریضه در حالی که دستان، پاها و چشمش را از دست داده بود از دنیا رفت و همچنان سپاسگزار و شاکر بود. [۲۱۰]

[۲۱۰] بنگرید: به تذکرة الحفاظ (۱/۱٩۴) و سیر أعلام النبلاء (۴/۴٧۴).