عیسی

حضرت عیسی از تهمت‏‏های ناروا و باطلی که بنی اسرائیل به او می‏زدند بسیار رنج برد وسختی کشید. نقشه‏ی قتلش را کشیدند و خواستند او را به صلیب بکشند، اما شکیبایی ورزید تا اینکه خداوند او را نزد خود جایگاهی والا بخشید.