موسی÷

حضرت موسی از سوی قوم خود و پیشتر از سوی فرعون و قومش با آزار و اذیت و تهدیدهای زیادی روبرو شد. اما او بر کار جانفرسای دعوت آن دو گروه شکیبایی ورزید! هرکدام از پیغمبران الهی تنها با یک قوم و یک گروه از مردم سرو کار داشته‏اند، جز موسی که دعوت او، سختی‌های روبه رو شدن با دو قوم را برایش به ارمغان آورد. او دعوت فرعون، شکنجه‏ها و هشدارها و تهدیدهایش را به جان خرید و در برابرش شکیبایی نشان داد تا اینکه خداوند آن‌ها را به باد فنا داد. پس از آن در برابر شکنجه‏ها، آزارها و بهانه‏های بنی اسرائیل نیز شکیبایی ورزید.

پیامبر ما ج هنگامی که از برادرش موسی یاد می‏کرد می‏گفت: «یرحُم الله موسی قد أوذی بأكثرمن هذا فَصبر»: «خدا رحمت کند موسی را، او بیشتر از این‌ها اذیت شد و شکیبایی ورزید». [۲۰۶]

[۲۰۶] صحیح است: بخاری (۶۱۰۰) بخش الأدب، باب الصبر علی الأذی و مسلم (۱۰۶۲) بخش الزکاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم علی الإسلام روایت کرده‏اند.