گزیده‏یی از داستان‌های شکیبایان

از جمله نکات ارزشمند و مهم که انسان را در دست یافتن به نعمت شکیبایی یاری می‏کند خواندن و اندیشیدن در حکایت‌های شکیبایان است. مانند داستان‌های پیامبران که خود مدرسه‏یی است که در آن یاد می‏گیریم آن‌ها چگونه صبر را پیشه‏ی خود ساختند، در حالی که آن‌ها نیز پیش از اینکه پیامبر باشند، مانند ما بشرند و عضو جامعه‏ی آدمیان، اما با صبرشان برتری یافتند.