شکیبایی در سنت پیامبر ج

شکیبایی در چند جایی در سنت پیامبر نیز آمده است:

۱- پیامبر ج کسی را که بر از دست دادن چشمانش صبر می‏کند به بهشت مژده داده است: «إنَّ اللهَ تَعالی قالَ إذا ابتلَیتُ عَبدی بِحبیبتَیه ثُمَّ صبرَ عَوَّضتُهُ مِنهما الجنَّةَ»: «خداوند فرمود وقتی بنده‏ام را به گرفتن دو چشمش آزمودم و صبر پیشه کرد به جای آن بهشت را به او می‏دهم». [۱۸۳]

۲- نیز فرمود: «ما لِعبدی المُؤمن عندی جزاءٌ إذا قبضتُ صَفیَّیهُ من أهل الدَّنیا ثُمَّ احتسَبه إلَّا الجنة»: «بنده‏ی باایمان من وقتی برگزیده‏اش از اهل دینا را از او بگیرم [و شکیبا باشد] و به انتظار شمار بنشیند، پاداشی کمتر از بهشت نزد من ندارد». [۱۸۴]

۳- آن گاه که زن سیه چرده‏یی به صرع مبتلا شد و به اظهار دردمندی نزد پیامبرج آمد و گفت: من دچار صرع می‏شوم و بدنم بیرون می‏افتد، پیش خدا برایم دعا کن، فرمود: «اگر بخواهی شکیبایی پیشه کنی، بهشت جایت است، واگر بخواهی دعا می‏کنم که خدا شفایت دهد». زن گفت: صبر می‏کنم، اما از خدا بخواه که بدنم پیدا نگردد. پیامبر برایش دعا کرد و چنان شد و زان پس دچار صرع می‏شد و پوشیده می‏ماند. [۱۸۵]

[۱۸۳] صحیح است. به روایت بخاری (۵۶۵۳) بخش الرضی، باب فضل من ذهب بصره. [۱۸۴] صحیح است. بخاری (۶۴۲۴) بخش الرقاق، باب العمل الذی یبغی به وجه الله. [۱۸۵] صحیح است. بخاری (۵۶۵۲) بخش الرضی، باب فضل من یصرع.