درجه‏های خشنودی

از جمله درجه‏های خشنودی، قبول کردن خدا به عنوان پروردگار و نارضایی از پرستش غیرخدا است. این مرکزیت عقیده‏ی اسلامی است و هیچ راهی غیر از آن نیست، انسان باید از خدا خشنود و مطمئن باشد و هیچ خدای دیگری را نپسندد. ناگزیر باید احساس کند که او را به عنوان پروردگار بر می‏گزیند و بودا یا خدایان کافران یا چیزهایی را که مشرکان می‏پرستند، نمی‏پسندد. از پروردگاری الله خشنود باشد و غیر از او را نپذیرد و در هر چه می‏کند به او اطمینان یابد و نیازهایش را از او بخواهد.