خشنودی از محمد ج در مقام نبوت

این خشنودی چنین است که به او ایمان بیاوریم، فرمانبردار او باشیم، به دستورش گردن بنهیم، او را از جان گرامی‏تر بداریم، و اینکه اگر پیامبر ج زنده بود و تیری به سوی او رها می‏شد، بایستی با آن روبه‏رو می‏شدیم و جان گرانمایه‏ی خویش را فدای او می‏کردیم و برای حفاظت از او می‏مردیم.

همچنین از سنت پاکش خرسند باشیم، در داوری به آن مراجعه کنیم و بس.