خرسندی (رضا)

پس از سپاس خدای بزرگ و سلام و صلوات بر پیامبرش، درباره‏ی یکی از اعمال بزرگ دل سخن می‏گوییم، عملی که در رأس آن‌هاست و آن همانا خرسندی (رضا) است.

درباره‏ی تعریف، جایگاه آن در قرآن و سنت، جایگاه آن در دین سخن می‏گوییم و اینکه اکتسابی است یا سرشتی، همان طور که از وسایل به دست آوردنش، از انواع، درجات و نتایجش، پیوندش با شکیبایی و گلچینی از فوایدش سخن می‏رود.