۱- یاد وعده‏ی خدا

به ثواب فراوان و بخشش بی‏شمار بدون درخواست و شایستگی بنده. خداوند می‏بخشد و می‏دهد بدون اینکه بنده شایستگی بخشش و دهش او را داشته باشد.