امیدواری

سپاس خدای را پروردگار جهانیان و درود بر پیامبرش محمد ج و یارانش، اما بعد: