صفحه نخست اخلاق اسلامی کردارهای قلب - ترجمه اعمال القلوب پنهان داشتن کارها حتی از خانواده و همسر

پنهان داشتن کارها حتی از خانواده و همسر

از میان چنین افرادی بودند کسانی که با همسرش به بستر می‏رفت، اما او را که به خواب می‏رفت رها می‏کرد، چونان زنی که بچه‏اش را بفریبد، و برای شب‏زنده‏داری بر می‏خواست. داود بن ابی هند چهل سال روزه داشت و زنش و خانواده‏اش متوجه نشدند، او نهارش را بر می‏داشت و به بینوایان صدقه می‌داد و شامگاهان بر می‏گشت و با آن‌ها (خانواده‏اش) افطار می‏کرد. [۵٧]

[۵٧] ابونعیم در حلیة الأولیاء، ۳/٩۴ آورده است.