پنهان سازی گریه

حماد بن زید می‏گوید: ایوب بسیاری وقت‌ها حدیث می‏گفت و در مجلس دلش نازک بود و اشک در چشمانش حلقه می‏زد، لذا شروع می‏کرد به بینی پاک کردن و می‏گفت چه زکامی!! چه قدر سخت است!! برای پنهان کردن گریه‏اش اظهار زکام می‏کرد! [۵۰]

حسن بصری گفت: «[چنان بودند که] کسی که در مجلس می‏نشست و اشکی در چشمش می‏آمد، جلوی آن را می‏گرفت، اگر می‏ترسید نتواند کنترل کند و آشکار شود، بلند می‏شد و از مجلس بیرون می‏رفت». [۵۱]

محمد بن واسع یکی از تابعین می‏گوید: «اگر کسی بیست سال گریه می‏کرد و زنش با او بود، نمی‏دانست». [۵۲]

[۵۰] سیر أعلام النبلاء، ۶/۲۰. [۵۱] احمد در باب زهد، ۲۶۲ نقل کرده است. [۵۲] ابونعیم در حلیة الاولیاء، ۲/۳۴٧ آورده است.