هشام دستوایی و طلب حدیث

هشام دستوایی گوید: «به خدا هرگز نمی‏توانم بگویم روزی به خاطر خشنودی خدا برای فهمیدن حدیث به جایی رفته‏ام». [۴۸] اینان پیشوایانی بودند که به آن‌ها اقتدا می‏شود، اما با این حال همیشه بیشتر از هرکس مواظب خود بودند!!

عمر بن خطاب س گوید: هرکس نیت خود را پاک گرداند خداوند آن چه را بین او و مردم هست، خود حل می‏کند». [۴٩]

[۴۸] سیر اعلام النبلاء، ٧/۱۵۲. [۴٩] هناد بن سری در زهد، ۲/۴۳۶ روایت کرده است.