ابوالحسن قطان و پروای اظهار علم

ابن فارس از ابوالحسن قطان آورده است که: «با چشم کار درست را انجام دادم، اما گمان می‏کنم در طول سفر با پرحرفی مجازات شدم». ذهبی در شرح این گفته‏اش می‏گوید: به حقیقت راست گفت، چرا که آن‌ها با وجود حسن اراده و درستی نیت غالباً از سخن گفتن و اظهار دانایی می‏ترسیدند. [۴٧]

او خود می‏گوید: مجازاتش به خاطر آن بوده که معلوماتش را آشکار می‏کرده است و به نظرش به سبب آن مجازات شده است.

[۴٧] سیر أعلام النبلاء ۱۵/۴۶۴.