شیوه‏ی کار در این زنجیره

* اصل ماده‏ی «سلسله اعمال دل» سخنرانیهایی صوتی بود از جناب شیخ محمد بن صالح منجد- خدایش سلامت بدارد- که در گردآوری آن به این گونه عمل کردیم:

* نوارهای آن را بر کاغذ پیاده و بازخوانی کردیم.

* متن را بررسی کرده و نشانه‏های نوشتاری روز را در آن به کار گرفتیم، چنانکه استفاده از آن آسان گردد.

* نشانی آیه‏ها را پیدا کرده و حدیث‌ها را استخراج کردیم و قضاوتهای صاحب نظران درباره‏ی درجه‏ی صحت و ضعف احادیث را آوردیم.

* برای فایده‏ی بیشتر و توضیح مطلب برخی عنوانهای جانبی نیز بر آن افزودیم.

* البته ناگفته پیداست که مطالب صوتی از لحاظ سبک و ساختار با متون نوشته و خوانده شده یکسان نیست، که در حد توان تلاش کردیم این دو را تعدیل سازیم، چنانکه با متن خواندنی سازگار گردد.

و در پایان:

پس از سپاسگزاری از یزدان پاک تنها می‏توانیم از تمام کسانی که در روند انتشار «این سلسله» همتی گماشتند سپاسگزاری کنیم.

درود بر پیامبر گرامی.

واپسین دعایمان حمد خدا پروردگار جهانیان است.

اسلام محمود درباله

مدیر مرکز پژوهشی- علمی

دکتر عبدالوارث حداد