مشخصات کتاب

سایه‌های خدا در زمین
نویسنده:

علی حسین امیری